Telepraca w obliczu epidemii SARS-CoV-2 a obowiązki BHP

W obliczu nowych warunków panujących w naszym kraju pracodawcy oraz pracownicy muszą zmierzyć się z wprowadzanymi zmianami. Jedną z nich jest telepraca, zwana również pracą zdalną. Jak wygląda zatem organizacja takiego stanowiska pracy i jakie są obowiązki pracodawcy?

Zasady świadczenia pracy zdalnej (inaczej telepraca) reguluje rozdział II b Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracę można wykonywać regularnie poza zakładem pracy. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Za środki te, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344), uważa się rozwiązania techniczne. W tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Telepracownikiem jest zatem pracownik, który wykonuje pracę w opisanych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy. W szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Warunki stosowania takiego rozwiązania przez pracodawcę należy jednak określić w porozumieniu. Jest ono zawierane między pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi u tego pracodawcy. Jeżeli zaś u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie. Oczywiście po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Telepraca na wniosek pracownika

Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Jednakże wymaga porozumienia określającego warunki stosowania telepracy albo określenia tych warunków w regulaminie. Uzgodnienia te mogą zostać poczynione przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia na zasadach dotyczących zmiany umowy za porozumieniem stron. Nie jest możliwe zastosowanie przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy. Pracodawca, co do zasady, ma obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika. Chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

Trzymiesięczny okres testowy

W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie zdalnej każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie jej wykonywania. Może również ubiegać się o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli jednak wniosek telepracownika zostanie złożony po upływie tego terminu, pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek.

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.