Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Zmiany w kodeksie pracy. Dłuższa lista substancji szkodliwych

Zmianie ulega art. 222 kodeksu pracy. Po nowelizacji następuje rozszerzenie ochrony pracowników na substancje reprotoksyczne. Polska wdraża unijną dyrektywę rozszerzając katalog szkodliwych substancji. Obecne przepisy wykonawcze, dotyczące substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy będą obowiązywać do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zaktualizowanego art. 222 kodeksu pracy. Nie dłużej jednak niż przez 30 dni od daty wejścia w życie ustawy.

Może Cię również zainteresować: Finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Substancje/mieszaniny reprotoksyczne

Substancje/mieszaniny reprotoksyczne to substancje/mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość. Mają niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet oraz na rozwój potomstwa w następstwie narażenia na substancję lub mieszaninę. Wpływają one na funkcje rozrodcze, na różnych etapach rozrodu, począwszy od wytwarzania komórek rozrodczych, aż do okresu dojrzewania. Do substancji tych należą przykładowo niektóre metale (ołów, rtęć) lub niektóre związki metali (np. ołowiu, chromu, kadmu, cyny, miedzi), tlenek węgla, niektóre ftalany.

Substancje te, jak choćby ołów, można spotkać w wielu gałęziach przemysłu i produktach (huty metali kolorowych, akumulatory, spoiwa lutownicze). Narażeni mogą być zatem pracownicy zakładów z różnych branż. Zmiany w kodeksie pozwolą na większą ochronę m.in. osób pracujących przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w warsztatach samochodowych, przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, a także kosmetycznych.

Szczególną uwagę trzeba będzie zwrócić na mieszaniny chemiczne (gotowe produkty wprowadzane do obrotu), które mogą zawierać substancje reprotoksyczne w stężeniach powodujących sklasyfikowanie mieszaniny do kategorii Repr.1 A lub Repr. 1B. Niezbędne będzie zatem zapoznanie się z kartą charakterystyki stosowanej mieszaniny chemicznej (niezależenie od jej postaci: ciało stałe, ciecz, gaz).

Czytaj także: Blisko 900 uczestników w Mistrzostwach Kadry BHP!

Sygnałem ostrzegawczym dla użytkownika będą też zwroty „H” zamieszczane na etykietach opakowań zawierających substancje/mieszaniny chemiczne, informujące o zagrożeniu, takie jak np.:

 • H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki,
 • H360D Może działać szkodliwe na dziecko w łonie matki,
 • H360F Może działać szkodliwie na płodność,
 • H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

Pracodawcy będą zobowiązani między innymi do:

 • zastępowania substancji reprotoksycznych substancjami bezpieczniejszymi, jeżeli będzie to możliwe,
 • minimalizowania narażenia na działanie tych substancji wszelkimi metodami, w tym
  w miarę istnienia technicznych możliwości stosowania/wytwarzania ich w systemie zamkniętym,
 • ograniczania liczby pracowników narażonych,
 • zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie higieny w miejscu pracy (czyszczenie podłóg, ścian, innych powierzchni),
 • prowadzenia rejestru prac z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym
  lub reprotoksycznym,
 • prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi
  o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym,
 • przekazywania właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności, a także corocznie w terminie do dnia 15 stycznia za rok poprzedni, albo na ich wniosek informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach
  lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym
  lub reprotoksycznym – na druku według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

Czytaj również: Chroń zdrowie i życie pracowników podczas upałów

W projekcie znajdują się też nowe regulacje dotyczące substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, jak:

 • prowadzenie rejestru prac z rozgraniczeniem liczby pracowników zatrudnionych
  w warunkach, w których stężenie substancji osiąga maksymalnie poziom 0,1 NDS, a także powyżej tej wartości,
 • określenie kryteriów pozwalających uznać pracownika, za pracownika zatrudnionego w stężeniach do 0,1 NDS,
 • ustanowienie krótszego okresu przechowywania rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach z substancjami reprotoksycznymi (o ile nie są one także czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi) – tj. przez okres 5 lat,
 • informowanie pracownika o konieczności poddania się kontroli zdrowia związanej
  z ustalonymi wartościami dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym (DSB),
 • prowadzenia indywidualnego rejestru medycznego dla pracownika w przypadku,
  gdy wynik kontroli zdrowia, wskazuje na istnienie zagrożenia dla zdrowia
  lub bezpieczeństwa pracownika.

Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Może Cię także zainteresować: Mandaty za naruszenie przepisów BHP na budowie kompleksu OLEFINY III

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.