Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Najważniejsze przepisy BHP na hali produkcyjnej

Zakłady produkcyjne są źródłem wielu zagrożeń. Znajdują się tam urządzenia i maszyny stanowiące realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zatrudnionym.

Hala produkcyjna to budynek wyposażony w specjalistyczne maszyny (większe zakłady pracy w cały park maszynowy), w którym są realizowane procesy produkcyjne (masowo lub seryjnie). Z tego względu w projektowaniu hali produkcyjnej należy uwzględnić takie elementy jak:

  • transport wewnętrzny,
  • umiejscowienie maszyn (ich wielkość, obszar roboczy),
  • przeznaczenie dodatkowych pomieszczeń (np. pomieszczenia higieniczno-sanitarne).

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zapewnia pracownikom na hali bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Poprzez te warunki rozumie się organizację stanowiska pracy z uwzględnieniem środków profilaktycznych, a także informowanie o zagrożeniach pracowników i szkolenie ich. Wspomniany obowiązek ma doprowadzić do: zapobiegania zagrożeniom, niwelowania zagrożeń u źródła ich powstawania, stosowania nowych rozwiązań technicznych, a także do dostosowywania warunków i procesów pracy do możliwości pracownika. Przy tym należy pamiętać, że środki ochrony zbiorowej mają pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe na hali z uwzględnieniem występujących na niej zagrożeń i stosowania rozwiązań technicznych. W dokumentacji ryzyka zawodowego należy uwzględnić takie kwestie jak: stosowane na hali maszyny i urządzenia, to, jakich materiałów do pracy używają pracownicy, występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, czy są stosowane substancje lub preparaty chemiczne, biologiczne, rakotwórcze. Dokument oceny ryzyka zawodowego powinien również posiadać informację o stosowanych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także liczbę osób pracujących na danym stanowisku pracy.

W opisie stanowiska należy ująć, jakie czynności wykonuje pracownik na hali. Tak sporządzony dokument posiada pełną charakterystykę stanowiska pracy.

W myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest odpowiedzialny za zastosowanie w zakładzie pracy odpowiednich rozwiązań (w tym organizacyjnych i technicznych) w związku z wyposażeniem technicznym zakładu. Należy nadmienić, że do obsługi urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje najczęściej potwierdzone egzaminem państwowym.

Drogi transportowe, komunikacyjne, dla pieszych i pożarowe

Jeżeli na hali produkcyjnej występuje transport zmechanizowany, obowiązkiem pracodawcy jest opracowanie zasad ruchu na występujących drogach wewnątrzzakładowych z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego. Istotne jest określenie, jakie są maksymalne prędkości dla komunikacji i środków transportu na wyznaczonych drogach wewnątrzzakładowych, przy czym wpływ mają szerokość drogi, występujące natężenie ruchu czy występujący dodatkowo ruch pieszy. Oprócz dróg transportowych należy wyznaczyć drogi komunikacyjne, drogi dla pieszych (jeżeli odbywa się taki ruch), drogi pożarowe. Wszystkie rodzaje dróg muszą być utrzymywane w stanie niestwarzającym zagrożenia dla jej użytkownika. Poprzez zagrożenie rozumiemy sytuację lub stan, który jest potencjalnym źródłem szkody (szkodą może być uraz, pogorszenie stanu zdrowia). Nawierzchnia dróg powinna być równa, twarda, posiadać nośność dostosowaną do transportowanych i składowanych materiałów. Przy czym zabrania się zastawiać drogi materiałami, urządzeniami i innymi przedmiotami.

Znaki i sygnały bezpieczeństwa

Miejsca, w których występuje zagrożenie i nie ma możliwości, by je zlikwidować, pracodawca powinien oznakować widocznymi barwami i znakami bezpieczeństwa. W zależności od stosowanego transportu w zakładzie pracy należy uwzględnić znaki i sygnały stosowane w transporcie drogowym, kolejowym itd. Jednakże na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom instrukcji stosowanych w zakładzie znaków i sygnałów bezpieczeństwa. Wyróżniamy następujące rodzaje znaków: znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne, informacyjne. Znaki te stosujemy jako znaki stałe. Drogi należy oznaczać barwą bezpieczeństwa (dysponujemy czterema barwami bezpieczeństwa: czerwona, zielona, żółta oraz niebieska). We wspomnianym oznaczeniu dróg najczęściej stosuje się barwę żółtą oznaczającą ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.

Wskazane jest, aby zastosowane na hali znaki i sygnały były czytelne, widoczne, a także słyszalne (jeżeli są to sygnały dźwiękowe). Wpływ na to mają: umieszczenie znaków, ich liczba w stosunku do powierzchni, jednoczesne niestosowanie dwóch sygnałów, np. dwa sygnały dźwiękowe, a także niestosowanie sygnałów dźwiękowych przy dużym natężeniu hałasu. Istotne jest, aby znaki bezpieczeństwa zostały usunięte w przypadku zlikwidowania zagrożenia, na które wskazywał.

Reklama
behapowcy zarejestruj się
Reklama
dlaSpecjalistow.pl

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 1 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 1 (album)

139,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.