PRZEJDŹ NA STRONĘ BEHAPOWCY.COM BEHAPOWCY.COM

Regulamin

1. Przedmiot regulaminu
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z Serwisu: „Kompleksowa baza producentów i produktów z branży BHP”, znajdujący się pod adresem: https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp, w szczególności rodzaje i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej, zasady Polityki prywatności: przetwarzania danych osobowych i postępowania z plikami „cookies” oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Właścicielem Serwisu i Usługodawcą ww. usług świadczonych drogą elektroniczną jest Elamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, 40-203, przy al. Roździeńskiego 188c, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 000411505, zwana dalej „Elamed Media Group”.

2. Definicje pojęć
Podane niżej wyrażenia, użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu, należy rozumieć w następujący sposób:
Serwis – Serwis „Kompleksowa baza producentów i produktów z branży BHP”, znajdujący się pod adresem: https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp.
Użytkownik lub Usługobiorca – każda osoba odwiedzająca Serwis https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp, w tym także Osoba odpowiedzialna za konto firmowe.
Konto firmowe – panel, w którym po jego weryfikacji przez administratora Serwisu Osoba odpowiedzialna za konto firmowe może dodawać lub edytować dane o firmie.
Osoba odpowiedzialna za konto firmowe – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje rejestracji konta firmowego.
Rejestracja – proces uzupełnienia formularza, na podstawie którego zostanie założone konto firmowe i wybrana wizytówka firmowa po weryfikacji danych przez Administratora Serwisu. Rejestracja jest jednoznaczna z chęcią założenia wizytówki firmowej w Serwisie https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp.
Weryfikacja konta – polega na sprawdzeniu wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym danych. Po poprawnej weryfikacji wizytówka firmowa będzie widoczna w Serwisie.
Administrator Serwisu – osoba weryfikująca dane rejestracyjne, odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem.
Wizytówka firmy – prezentacja danych wprowadzonych przy rejestracji lub w koncie firmowym w Serwisiehttps://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp widoczna dla wszystkich odwiedzających witrynę, wybrana przy rejestracji konta firmowego spośród czterech możliwych.
Karta produktu – widoczna w Serwisie https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp dla wszystkich odwiedzających prezentacja danego produktu możliwa do dodania w wizytówkach: optimum, biznes i prestiż.
Materiały firmowe – wszystkie dane, informacje i linki zewnętrzne (w tym odnośniki do materiałów YouTube) zamieszczane przez Osobę odpowiedzialną za konto firmowe, widoczne na wizytówce firmy.
Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
Serwis służy świadczeniu drogą elektroniczną usług polegających w szczególności na oferowaniu możliwości prezentacji ofert sprzętu i usług stomatologicznych oraz zapoznawania się z tymi ofertami, w tym:

 • Umożliwia założenie oraz korzystanie ze spersonalizowanych kont,
 • Umożliwia złożenie zamówienia na usługi drogą elektroniczną (korespondencja mailowa) i telefoniczną.
 • Przesyła informacje handlowe drogą elektroniczną (newsletter).
 • Umożliwia zapoznawanie się z prezentowaną na Serwisie ofertą.

4. Warunki korzystania z Serwisu
4.1 Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
4.2 Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na umożliwianiu zapoznawania się z prezentowaną w Serwisie ofertą dochodzi poprzez wejście na stronę Serwisu.
4.3 Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na założeniu i korzystaniu ze spersonalizowanego konta dochodzi poprzez rejestrację w Serwisie.
4.4 W zakresie usług polegających na założeniu zindywidualizowanego konta Usługodawca nie zapewnia Usługobiorcy możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
4.5 Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.6 Konto firmowe może założyć przedstawiciel danego podmiotu uzupełniając odpowiedni formularz na stronie https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp. Osoba odpowiedzialna za konto firmowe potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym, swoje umocowanie do reprezentowania podmiotu w celu założenia i administrowania kontem w Serwisie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proces ten szerzej opisuje polityka prywatności.
4.7 Po założeniu konta firmowego Osoba odpowiedzialna za konto firmowe otrzymuje możliwość uzupełnienia wizytówki, która po weryfikacji administratora Serwisu zostaje wyświetlona użytkownikom. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
4.8 Administrator Serwisu oraz jego właściciel nie odpowiadają za treści zamieszczone przez Osobę odpowiedzialną za konto firmowe.
4.9 Osoba odpowiedzialna za konto firmowe po uzupełnieniu formularza wybiera rodzaj wizytówki firmowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pakietu z czterech dostępnych:

 • Wizytówka FREE – bezpłatna forma prezentacji konta firmowego,
 • Wizytówka podstawowa – płatna prezentacja konta firmowego,
 • Wizytówka biznes – płatna prezentacja konta firmowego,
 • Wizytówka prestiż – płatna prezentacja konta firmowego.

4.10 Cennik oraz możliwości każdej z wizytówek opisane są w Planach cenowych na stronie https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp/cennik.
4.11 Okres publikacji wizytówki w serwisie wynosi 1 rok kalendarzowy. Po tym okresie w celu przedłużenia publikacji wizytówki konieczny jest kontakt z Działem Obsługi Serwisu.

5. Zamówienia i płatności
5.1 Zamówienie płatnej wizytówki (podstawowa, biznes, prestiż) może zostać dokonane w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez zarejestrowanie w Serwisie konta firmowego i wybór odpowiedniej wizytówki w Planach cenowych,
 • poprzez kontakt bezpośredni z firmą Elamed Media Group e-mailem na adres: behapowcy@elamed.pl, lub telefonicznie: +48 885 058 816.

5.2 O ile forma zamówienia nie wymaga inaczej, zamówienie powinno zawierać dane nabywcy, tj. dane do faktury: nazwa/nazwisko i imię, adres, NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres mailowy do wysyłki faktury elektronicznej w formacie PDF oraz dane dotyczące zamawianego produktu.

6. Cennik i płatności
Aktualny cennik wizytówek podany jest na stronie: https://behapowcy.com/katalog-produktow-bhp/cennik. Wyrażone w nim kwoty są podane w wartości netto. Wizytówka jest kupowana na rok kalendarzowy od momentu odesłania podpisanego przez firmę zamówienia i pozytywnej weryfikacji konta przez administratora Serwisu.

7. Fakturowanie
Złożone zamówienie będzie podstawą do wystawienia faktury za świadczone usługi, faktura będzie wystawiona z góry za świadczone usługi, zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Warunki rezygnacji i zmiany wizytówki
8.1 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług lub dokonać zmiany swoich ustawień poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Usługobiorcy nie przysługuje uprawienie do zwrotu części opłaty w wypadku niewykorzystania całego okresu, za który została opłacona usługa.
8.2 Usługobiorca posiadający w serwisie wizytówkę podstawową może w dowolnym momencie zmienić ją na wizytówkę biznes lub wizytówkę prestiż, natomiast Usługobiorca posiadający w serwisie wizytówkę biznes może w dowolnym momencie zmienić ją na wizytówkę prestiż. Zmiana ta nie powoduje przedłużenia czasu pierwotnie zawartej umowy. Usługobiorca zobowiązany jest do odesłania podpisanego zamówienia na aktualizację warunków trwającej umowy oraz uiszczenia dopłaty do nowej wizytówki będącej różnicą pomiędzy nową a dotychczasową wizytówką. Wartość dopłaty jest kwotą uwzględniającą pozostały czas realizacji usługi, liczony od pierwszego dnia miesiąca, w którym Usługobiorca zamówił nową wizytówkę oraz Administrator serwisu umożliwił jej opublikowanie w serwisie.

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1 Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
9.1.1 Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
9.1.2 O charakterze bezprawnym: naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.2 Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
9.3 Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
9.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronach WWW Usługodawcy przed rozpoczęciem prac.
9.5 W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
9.6 Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, Usługodawca będzie realizował poprzez Serwis i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy zawarte są w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

10. Informacje Handlowe
10.1 Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
10.2 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem Serwisu lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
10.3 Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.

11. Tryb postępowania reklamacyjnego
11.1 Reklamacje mogą być składane z tytułu:
11.1.1 Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
11.1.2 Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
11.2 Reklamacja, aby została rozpatrzona, musi mieć formę pisemną i zostać wniesiona w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
11.3 Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
11.4 Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
11.5 W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługobiorcę będącego konsumentem roszczeń na drodze postępowania sądowego.

12. Polityka Prywatności – Przetwarzanie danych osobowych
12.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca – Elamed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mający swoją siedzibę w Katowicach przy alei Roździeńskiego 188c, wpisany do rejestru sądowego w Katowicach-Wschód pod numerem KRS 0000411505, mający NIP: 954-257-33-00 oraz REGON: 240514233.
12.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
12.3 Usługobiorca może skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na: iodo@elamed.pl.
12.4 Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
12.4.1 W celu realizacji przepisów prawa,
12.4.2 W celu realizacji umowy, w tym prezentacji wizytówki firmy,
12.4.3 Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
12.5 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w:

 • punkcie 12.4.1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;
 • punkt 12.4.2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia postanowień umowy;
 • punkt 12.4.3 jest umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu.

12.6 Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
12.6.1 Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
12.6.2 Innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
12.6.3 Podwykonawcom, spis których jest dostępny na stronie internetowej elamed.pl w zakładce Pliki do pobrania
12.7 Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
12.8 Osoba odpowiedzialna za konto firmowe w miejscach przeznaczonych do podawania danych wyraża świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ELAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wskazanych powyżej, na potrzeby działań Usługodawcy określonych powyżej.
12.9 Osoba odpowiedzialna za konto firmowe oświadcza, że:

 • dysponuje zgodą przedstawiciela na umieszczenie jego danych na wizytówce firmowej,
 • przekazał przedstawicielowi informacje związane ze sposobem przetwarzania danych przez Usługodawcę.

12.10 Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy, osoby odpowiedzialnej za konto firmowe oraz przedstawiciela firmy  niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

 • imion i nazwisk,
 • nazw firm,
 • adresów firm,
 • adresów stron internetowych firm,
 • kategorii,
 • adresów e-mail,
 • telefonów,
 • loginów.

12.11 W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
12.12 Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
12.13 Usługodawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi.
12.14 Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w punkcie 12.10, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
12.15 Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
12.15.1 Oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 12.10,
12.15.2 Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
12.15.3 Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
12.15.4 Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
12.16 Użytkownikom systemu przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • do przenoszenia swoich danych.

12.17 W celu realizacji punktu 12.16 należy skontaktować się z Działem Obsługi Serwisu– Kontakt poniżej (punkt 14).
12.18 Dane usługobiorcy będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy) lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
12.19 Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, na zasadach określonych powyżej może przetwarzać tylko te spośród danych wskazanych w punkcie 12.10, które są:
Niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
Niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,
Niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
Dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
12.20 W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

13. Polityka prywatności – Pliki „cookies”
13.1 „Cookies” („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Usługobiorcy – użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
13.2 Usługodawca przechowuje pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu:
13.2.1 Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
13.2.2 Tworzenia statystyk oglądalności dla reklamodawców i partnerów,
13.2.3 Prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,
13.2.4 Uniknięcia sytuacji, kiedy temu samemu użytkownikowi wyświetlana jest wielokrotnie ta sama reklama,
13.2.5 Zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
13.3 Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Usługodawcy.
13.4 Korzystanie z Serwisów internetowych Usługodawcy bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
13.5 W celu zarządzania ustawienia „cookies” należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa Użytkownik i postępować zgodnie z instrukcjami:
13.5.1 Internet Explorer, blokowanie plików cookie:

 • Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
 • Kliknąć zakładkę „Prywatność” u góry okna
 • Przestawić suwak do góry lub w dół, aby wskazać zasady, które mają być zastosowane do blokowania plików cookie
 • Usuwanie plików cookie
 • Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
 • W zakładce „Ogólne”, w części „Historia przeglądania”, kliknąć przycisk „Usuń”
 • W wyskakującym okienku, wybrać pole znajdujące się obok „Cookies”
 • Kliknąć przycisk „Usuń”

13.5.2 Chrome,
13.5.3 Safari,
13.5.4 Firefox,
13.5.5 Opera.
13.5.6 Urządzenia mobilne:
Android,
iOS.

14. Kontakt
14.1 Dział Obsługi Serwisu czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
14.2 Dane kontaktowe:

15. Postanowienia przejściowe i końcowe
15.1 Regulamin obowiązuje od dnia 5.11.2018
15.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK 1
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
1.1. sprawnego urządzenia z dostępem do Internetu tj. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne;
1.2. przeglądarki obsługującej HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji);
1.3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści);
1.4. dostępu do poczty elektronicznej.